ANBI 

PCOHS

Stichting PCOHS heeft met ingang van januari 2020 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wettelijk is een ANBI verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren:

Naam van de instelling:
Stichting PCOHS (in de statuten: Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillgersberg-Schiebroek)

RSIN/fiscaal nummer:
8044.43.658

Adres en telefoonnummer:
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
Tel. 010 - 35 100 26

Doelstelling:
Het oprichten en in stand houden van scholen voor (speciaal) basisonderwijs en van kindercentra op Protestants-Christelijke grondslag, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid:
In het koersdocument 2019-2023 staan de ambities op onderwijsinhoudelijk terrein weergegeven voor de komende jaren. Het koersdocument vormt de basis voor de schoolplannen.

College van Bestuur: Zie Wie zijn wij

Raad van Toezicht: Zie Wie zijn wij

Beloningsbeleid:
Bij Stichting PCOHS wordt de CAO voor Primair Onderwijs en de Cao Sociaal Werk,
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ondersteund.
De beloning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Jaarverslag:
In het jaarverslag worden de activiteiten van Stichting PCOHS beschreven en is de financiële verantwoording opgenomen. Zie hiervoor het witte blok 'Jaarverslagen' onder Over ons

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl