KLACHTENREGELING

PCOHS

Hieronder vindt u de algemene toelichting op de klachtenregeling van Stichting PCOHS. Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

SCHOLEN

Een klacht indienen?
Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur. Mocht ook dit niet naar wens zijn of is de klacht tegen het bevoegd gezag gericht, dan kunt u de klacht bij de Landelijke klachtencommissie voorleggen.  

Waarover wel en niet?
Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht m.b.t. schorsing en verwijdering, niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend.

Medezeggenschap
De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad instemmingsrecht toe.

Klachtenafhandeling
In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft wordt besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het aanspreekpunt. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het bestuur van de SPCOHS. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen.

Namen en adressen
Bevoegd gezag:
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het bestuur van Stichting PCOHS. Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is mevr. E.A. van Dijk-Freeke.

Een schriftelijke klacht dient te worden gericht aan:
Stichting PCOHS
T.a.v. het College van Bestuur 
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam

Schoolcontactpersoon: zie daarvoor de schoolwebsites

Externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw I. van Kesteren; per e-mail te bereiken op vertrouwenspersoon@pcohs.nl

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs:
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.

Landelijke Klachtencommissie:
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. 070-38621697

Download de volledige klachtenregeling voor de scholen van Stichting PCOHS.

PEUTEROPVANG

Onze peuterspeelzalen hebben een eigen klachtenprocedure. Onder Stichting PCOHS vallen Peutergroep Emma, Peutergroep Kastanjeplein en Peuteropvang De Speeltuin. Voor deze drie peutergroepen geldt het volgende:

De leidsters zijn voor de ouders in beginsel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de school.

Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting PCOHS (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam).

De peuteropvang heeft ook een externe vertrouwenspersoon; mevrouw Irene van Kesteren is daartoe aangezocht door het bestuur van Stichting PCOHS. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Van Kesteren is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@pcohs.nl.

De (interne) klachtenprocedure van de peutergroepen is neergelegd in de Klachtenregeling die ter inzage ligt op de peutergroepen en te downloaden is op de peuteropvangpagina van de schoolwebsites.

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting PCOHS indient.

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

In artikel 6 van de Klachtenregeling van de Peutergroep leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In artikel 6 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen.

 

“De eigen route naar het beste onderwijs" (Koersdocument 2019-2023)

Contact

Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK Rotterdam
010 - 35 100 26
info@pcohs.nl